FKB Başkan Vekili Ünal Gökmen: Sektörümüzün büyüme potansiyeli çok yüksek

Finansal Kiralama sektörüne ilişkin detaylı bilgiler veren Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gökmen, sektörün büyüyerek reel ekonomiye daha fazla hizmet verebilmesi için yapılması gerekenlere dikkat çekiyor; yetkililerden beklentilerini dile getiriyor.

Türkiye’de yapılan toplam taşınmaz hariç yatırım harcamalarının yüzde 5,5’u finansal kiralama ile finanse ediliyor. Özel sektörün makine yatırımlarının ne kadarının finansal kiralama yöntemi ile finanse edildiğini gösteren oran Penetrasyon Oranı olarak adlandırılıyor. TUİK tarafından açıklanan 2017 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin Milli Gelir hesaplarına bakıldığında Penetrasyon oranının yüzde 5,6 olduğu görülüyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 25’lere kadar yükselen bu oran, Finansal Kiralama sektörünün ülkemizdeki büyüme potansiyelinin de çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bu potansiyelin harekete geçirilmesi için kamu ve özel tüm paydaşların gayret göstermesi gerekiyor. Düzenleyici otoriteler rekabet koşularını iyileştirecek düzenlemeleri bir an önce hayata geçirerek sektörün büyümesine büyük katkı sunabilirler. Birlik olarak, ekonomimizin dinamosu olan işletmelerimizin ve bireysel müşterilerimizin finansmana erişimlerini rahatlatmak, ticaretin akışkanlığını sağlamak ve teknolojik altyapılarının yenilenmesine katkı sunmak; berbaerinde sürdürülebilir kalkınma adına stratejik alanlarda, en sağlıklı çözümleri sunabilmenin gayreti içindeyiz.

Teşviklerden  kiracılar faydalanıyor

Finansal kiralama şirketleri, yatırım mallarına finansman sağlayan, finansal aracılık yapan kuruluşlardır. Kiralama konusu malın mülkiyetine sahip olmalarının nedeni, krediye teminat oluşturulması ve buradan hareketle yatırımcıların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasıdır.

Yatırımların finansmanında kullanılan bir finansal araç olması nedeniyle finansal kiralama işlemleri Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Mevzuat kapsamına giriyor. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki malların finansal kiralamaya konu edilmesi halinde, kiralama konusu malın alımına ilişkin olarak KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve KKDF istisnası gibi mala bağlı desteklerden finansal kiralama şirketleri faydalanıyor. Aslında, finansal kiralama konusu malın mülkiyeti finansal kiralama şirketine ait olduğu için, söz konusu istisna ve muafiyetlerden finansal kiralama şirketi faydalanıyor görünmekle birlikte, yararlanılan teşviklerin kiralanan malın maliyetini azaltması sebebiyle bu teşviklerden esasen kiracılar faydalanıyor

. Finansal kiralama şirketlerinin rolü finansal aracılıktır; finanse ettikleri makinaya bağlı olarak yararlandıkları KDV istisnası, GV istisnası gibi teşvikler sonuçta finanse edilen malın daha düşük maliyet ile edinilmiş olması nedeniyle asıl yatırımcı olan kiracıya doğrudan yansıtılmış olur. 

Teşvik belgeli yatırımlara mesafeli yaklaşılıyor

Teşvik belgesindeki şartların kiracılar tarafından ihlal edilmesi halinde, yararlanılan KDV istisnası, gümrük ve KKDF muafiyeti gibi desteklerin, müteselsil sorumlu olarak finansal kiralama şirketinden, cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilmesi yoluna gidilir.

Bu nedenle, finansal kiralama şirketleri, teşvik belgesinin iptali ya da teşvik şartlarının kiracı tarafından ihlali risklerini düşünerek, teşvik belgeli yatırımlara finansman sağlama konusunda mesafeli yaklaşmaktalar. Bu nedenle son yıllarda teşvik belgeli yatırımların finansal kiralama yöntemi ile finansmanında ciddi düşüşler yaşandı. Bu durumun, hükümetimizin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcının finansmana erişimini kolaylaştırıcı önlemler konusundaki eylem planları ile uyumlu olmadığı görüşündeyiz. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlemlerde, istisna ve muafiyetlerden esasen yatırımcının (kiracının) faydalanması sebebiyle, teşvik şartlarının ihlali halinde, istisna uygulaması sebebiyle ödenmeyen vergilerin, kiracılar tarafından ödenmesine ilişkin düzenleme yapılması önem taşıyor.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik bekleniyor

Sektörümüzün büyümesi dolayısı ile reel ekonomiye daha fazla hizmet verebilmesi için yapılması beklenen diğer bir düzenleme ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde beklenen iyileştirmedir. Yönetmeliğin mevcut hali ile ticari taşıtların finansal kiralama ile edinilmesi son derece sınırlanmış vaziyette. Bu nedenle ticari taşıtlarla ilgili finansmanımız toplam işlem hacmi içinde yüzde 2’ler seviyesine düştü. Bu oran geçmişte yüzde 10’lar seviyesindeydi. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran bugün yüzde 50’ler seviyesindedir. Yapılmasını istediğimiz düzenleme finansal kiralama ile edinilen araçların öz mal olarak kabul edilmesidir.

Yurtdışında kullanılan yabancı para kredilerden KKDF kesintisinin kaldırılması

Finansal kiralama şirketleri ağırlıklı olarak yurtdışından kullandıkları yabancı para cinsinden kredileri kiracılarına kullandırmak suretiyle faaliyet sürdürmektedirler.  Finansal kiralama şirketlerinin yurtdışından kullandıkları yabancı para  cinsinden  kredilerin anapara tutarları üzerinden  ortalama vadesi bir yıla  kadar olanlardan % 3, ortalama vadesi 1 ile 2 yıl arası olanlardan % 1, ortalama vadesi 2 ile 3 yıl olanlardan % 0,5 oranından KKDF  kesintisi yapılmaktadır. Tekrar dikkat çekmek isterim, kesintiler faiz üzerinden değil anapara üzerinden yapılmaktadır. Bu kesintiler doğal olarak kiracıya yansıtılmaktadır. Finansmana erişimin kolaylaştırılması için bu kesintinin,  tıpkı bankalara uygulandığı şekilde kaldırılması gerekmektedir. 

$('#detay-metin a').each(function(i, el){ $(el).attr('target', '_blank'); });